Info@kiemvieclam.vn | Hotline: 0907-000-277 | Mạng Đăng Tin Việc Làm & Tuyển Dụng MIỄN PHÍ

Quản Trị Mạng (Network System Manager) 313 Lượt xem

Tran Van Dinh

Thông tin ứng viên trong phần này đang bị ẩn.
Xin vui lòng Đăng Ký Gói Dịch Vụ để xem thông tin hồ sơ ứng viên chi tiết.

Thông tin chung

 • Ngoại ngữ Tiếng Anh (English)
 • Bằng cấp chứng nhận cao nhất Bằng Cử Nhân Đại Học
 • Số năm kinh nghiệm 14
 • Vị trí việc làm mong muốn Nhân viên Hoặc Phó Phòng Hoặc Trở lý Phòng IT
 • Chọn nơi làm việc Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 • Quản Trị Mạng: File Data Center Server, Mail, Domain, Windows, firewall
 • Theo dõi hệ thống internet và cấu hình modem internet
 • Giúp đỡ tất cả nhân viên văn phòng, xử lý nhanh các vấn đề về máy tính và phần mềm
 • Theo dõi hệ thống tại nhà cho công ty và camera
 • Cài đặt hệ thống CiTrix
 • Cấu hình VPN
 • Cài Đặt máy in server
 • Các kỹ năng khác: Biết về căn bản ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0, VB.net, Oracle, Cơ sở dữ liệu SQL,
 • Hệ Thống Camera
 • Ảo Hóa VMware
 • Network administrators: File Data Center Server, Mail, Domain, Windows, firewall
 • Track the internet system and configure internet modem
 • Help all office staff and fast processing of computer, software problems
 • Track the attendance system for company and camera system
 • Setting the Citrix System
 • Configure VPN
 • Install printer server
 • Camera System
 • VMware.

Học vấn - Chuyên môn

Tháng 09/1998 kêt thúc 06/2003
Đại Học Đà LạtCử Nhân Công Nghệ Thông Tin

- Học cơ bản về lập trình
- Học kỹ thuật về máy tính
-Học tất cả chương trình đào tạo của Đại học


Kinh nghiệm làm việc

Từ 06/2010 đến nay
Active (VN) Ltd, Co and Proactive global VietNamTrợ Lý Phòng IT (Assistant IT Manager)

["

  rn
 1. Server System’s Administration: File Data Centerrn Server, Mail internal to the company.
 2. rn

rnrn

        a. Create user for new employee.
        b. Create a new mail for new employee.
        c. Create folders, permissions for new employees.
rnd. Backup system server, file server data center
rn
rn

rnrn

  rn
 1. Check the network LAN and network devices to providern solutions (repair or replace equipment)
 2. rn

 3. Check and track computer systems: Scan virus, reinstallrn computer if the computer error
 4. rn

 5. Track the internet system and configure internet modem.
 6. rn

 7. Track and check activities of the company's printer
 8. rn

 9. Help all office staff and fast processing of computer,rn software problems.
 10. rn

 11. Track the attendance system for company and camerarn system.
 12. rn

 13. Install and update the fingerprint attendance machine.
 14. rn

 15. Advice and support to managers on network equipment,rn computer, computer system when company needs to upgrade system.
 16. rn

 17.  Recordkeeping inrn the company's ISO program on the computer.
 18. rn

 19.  Updated thern equipment in which the IT DEPT is using or not.
 20. rn

 21.  Using the ERPrn system with Director of IT Department.
 22. rn

 23.  Setting thern Citrix System.
 24. rn

 25.  Configure VPNrn between Vietnam and Taiwan
 26. rn

 27. Track the CNC Computer system and supports solving whenrn the CNC, cutters and electrical shooting has trouble.
 28. rn

 29. Install printer server by the via print server devices.
 30. rn

 31. Support the software installed upon request of thern other parts.
 32. rn

 33. Write technical documents
 34. rn

 35.  Support forrn building standard right and granting auto right for users
 36. rn

 37. Help all office staff of use ERP and Video Conferencing
 38. rn

1.      Quảnrntrị hệ thống server:   File Data CenterrnServer, Mail nội bộ cho công ty.rnrn

      a.  Tạornuser cho nhân viên mới

rnrn

      b. Tạornmail mới cho nhân viên mới

rnrn

      c.  Tạornfolder, phân quyền cho nhân viên mới

rnrn

d.      Backuprnhệ thống server, file data center sever

rnrn

2.      Kiểmrntra hệ thống mạng lan và các thiết bị mạng để đưa ra hướng giải quyết ( sửa chữarnhoặc mua thiết bị thay thế)

rnrn

3.      Kiểmrntra và theo dõi hệ thống máy tính: Quét virus, cài đặt lại máy tính nếu như máyrntính lỗi

rnrn

4.      Theorndõi hệ thống internet và cấu hình modem internet

rnrn

5.      Theorndõi và kiểm tra hoạt động của máy in của công ty

rnrn

6.      Hỗrntrợ tất cả nhân viên văn phòng và sử lý nhanh sự cố về máy tính, phần mềm.

rnrn

7.      Theorndõi hệ thống Chấm công cho công ty và hệ thống camera

rnrn

8.      Càirnđặt và cập nhật máy chấm công bằng vân tay

rnrn

9.      Tưrnvấn và hỗ trợ cho trưởng phòng về thiết bị mạng, máy tính, máy tính khi cầnrnnâng cấp hệ thống công  ty

rnrn

10. Lưurntrữ hồ sơ theo chương trình ISO của công ty trên máy tính

rnrn

11. Cậprnnhật thiết bị sử dụng và không sử dụng mà phòng IT quản lý.

rnrn

12. Triểnrnkhai hệ thống ERP cùng Giám Đốc Phòng IT

rnrn

13. Càirnđặt hệ thống Citrix

rnrn

14. Cấurnhình VPN giữa Việt Nam Và Đài Loan

rnrn

15. Theorndỗi hệ thống máy tính CNC và hỗ trợ giải quyết khi máy CNC, máy cắt và máy bắnrnđiện bị sự cố.

rnrn

16. Càirnđặt máy in server thông qua thiết bị print server.

rnrn

17. Hỗrntrợ cài đặt phần mềm khi có sự yêu cầu của bộ phận khác.

rnrn

18. Hỗrntrợ về hệ thống phần mềm tổng thể ERP.

","

  rn
 1. System Administration server: Track and server 2003rn upgrade system, firewall (ISA ) , File Data Center Server , Mail internalrn to the company.
 2. rn

rnrn

a. Create user for new employees.
rnb. Create a new mail for new employee
rnc. Create folders, permissions for new employees.
rnd. Backup system server, file server data center

rnrn

  rn
 1. Check the network LAN and network devices to providern solutions (repair or replace equipment)
 2. rn

 3. Check and track computer systems: Scan virus, reinstallrn computer if the computer error
 4. rn

 5. Track the internet system and configure internet modem.
 6. rn

 7. Track and check activities of the company's printer
 8. rn

 9. Help all office staff and fast processing of computer,rn software problems.
 10. rn

 11. Install and update the fingerprint attendance machine.
 12. rn

 13. Configure the wireless AP (wireless network)
 14. rn

 15. Track Bravo Accounting Software
 16. rn

 17. Update and track IT equipment management department.
 18. rn

 19. Collaborate with staff in the office when they need torn help.
 20. rn

1.      Quảnrntrị hệ thống server:  Theo dõi và nâng cấprnhệ thống server 2003, firewall (ISA), rnFile Data Center Server, Mail nội bộ cho công ty.rnrn

a.      Tạornuser cho nhân viên mới

rnrn

b.      Tạornmail mới cho nhân viên mới

rnrn

c.      Tạornfolder, phân quyền cho nhân viên mới

rnrn

d.      Backuprnhệ thống server, file data center sever

rnrn

2.      Kiểmrntra hệ thống mạng lan và các thiết bị mạng để đưa ra hướng giải quyết ( sửa chữarnhoặc mua thiết bị thay thế)

rnrn

3.      Kiểmrntra và theo dõi hệ thống máy tính: Quét virus, cài đặt lại máy tính nếu như máyrntính lỗi

rnrn

4.        rnTheo dõi hệ thống internet và cấurnhình modem internet

rnrn

5.        rnTheo dõi và kiểm tra hoạt động củarnmáy in của công ty

rnrn

6.        rnHỗ trợ tất cả nhân viên văn phòngrnvà sử lý nhanh sự cố về máy tính, phần mềm.

rnrn

7.        rnCài đặt và cập nhật máy chấm côngrnbằng vân tay

rnrn

8.        rnCấu hình AP wireless (mạng khôngrndây)\

rnrn

9.        rnTheo dõi phần mềm kế toán Bravo

rnrn

10.    Cậprnnhật và theo dõi các thiết bị thuộc phòng IT quản lý.

rnrnCộng tác với nhân viên trong văn phòng khi cần sựrntrợ giúp
","

  rn
 1. Systemrn Administration server: server 2003 system build, File Data Center Server,rn Mail internal to the company.
 2. rn

rnrn

a. Create user for newrnemployees
rnb. Create a new mail for new employee
rnc. Create folder and decentralize for new employee
rnd. Backup system server, file server data center
rne. Building FTP server to access from outside the network via internet
rn
rn

rnrn

  rn
 1. Checkrn the network LAN and network devices to provide solutions (repair orrn replace equipment)
 2. rn

 3. Checkrn and track computer systems: Scan virus, reinstall computer if the computerrn error
 4. rn

 5. Trackrn the internet system and configure internet modem.
 6. rn

 7. Trackrn and check activities of the company's printer
 8. rn

 9. Helprn all office staff and fast processing of computer, software problems.
 10. rn

 11. Trackrn weighbridge Systems Company.
 12. rn

 13. Installrn and update the fingerprint attendance machine.
 14. rn

 15. Givern advice and support to managers on network equipment, computer, computerrn system when company needs to upgrades the system.
 16. rn

 17. Recordkeepingrn in the company's ISO program.
 18. rn

 19. Updatedrn the equipment in which the IT DEPT is using or not.
 20. rn

 21. Installationrn and support for Oracle software.

1.      Quảnrntrị hệ thống server:  Xây dựng hệ thốngrnserver 2003, File Data Center Server, Mail nội bộ cho công ty.rnrn

a.      Tạornuser cho nhân viên mới

rnrn

b.      Tạornmail mới cho nhân viên mới

rnrn

c.      Tạornfolder, phân quyền cho nhân viên mới

rnrn

d.      Backuprnhệ thống server, file data center sever

rnrn

e.      Xâyrndựng FTP server để truy cập từ ngoài mạng thông qua internet

rnrn

2.      Kiểmrntra hệ thống mạng lan và các thiết bị mạng để đưa ra hướng giải quyết ( sửa chữarnhoặc mua thiết bị thay thế)

rnrn

3.      Kiểmrntra và theo dõi hệ thống máy tính: Quét virus, cài đặt lại máy tính nếu như máyrntính lỗi

rnrn

4.      Theorndõi hệ thống internet và cấu hình modem internet

rnrn

5.      Theorndõi và kiểm tra hoạt động của máy in của công ty

rnrn

6.      Hỗrntrợ tất cả nhân viên văn phòng và sử lý nhanh sự cố về máy tính, phần mềm.

rnrn

7.      Theorndõi hệ thống cầu cân công ty

rnrn

8.      Càirnđặt và cập nhật máy chấm công bằng vân tay

rnrn

9.      Tưrnvấn và hỗ trợ cho trưởng phòng về thiết bị mạng, máy tính, máy tính khi cầnrnnâng cấp hệ thống công  ty

rnrn

10. Lưurntrữ hồ sơ theo chương trình ISO của công ty

rnrn

11. Cậprnnhật thiết bị sử dụng và không sử dụng mà phòng IT quản lý.

rnrn

12. CàirnĐặt và hỗ trợ phần mềm Oracle.

"]


Liên hệ

Công Ty GD & DV CNTT TINH NGHỆ
Tầng 9, Tòa Nhà Vietcomreal,
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Tel. 028 22467086 / 028 22194047
Hỗ trợ hotline (24x7): 0907-000-277
Email: contact@Kiemvieclam.vn

Kết nối với Kiemvieclam